BOE Sábado 5 xaneiro 2008, materiais didácticos

18.10.2012 12:02

 

Disposición adicional segunda. Materiais didácticos.

1. De acordo coa disposición adicional cuarta da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, corresponde aos órganos de coordinación didáctica dos centros públicos, no exercicio da autonomía pedagóxica, adoptar os materiais didácticos que haxan de utilizarse.

2. Os materiais seleccionados, que non requirirán a previa autorización do Ministerio de Educación e Ciencia, deberán adaptarse ao currículo regulado nesta orde. Así mesmo, deberán reflectir e fomentar o respecto a los principios, valores, liberdades, dereitos e deberes constitucionais, así como os principios e valores recollidos na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación.

3. Os centros fomentarán o uso no estereotipado de xoguetes, enseres e recursos didácticos propios do contexto escolar. Seleccionaranse, así mesmo, materiais didácticos que presenten modelos de persoas e comportamentos non estereotipados ou sexistas, que manteñan entre si relacións equilibradas, respectuosas e igualitarias, así como que fomenten a convivencia entre nenos e nenas de diferentes culturas.

 

Esta información pódela encontrar máis completa na seguinte páxina: www.uned.es/decanoseducacion/titulaciones/pdf/Curriculo%20Ed.Infantil.pdf